اگر می خواهی نویسنده شوی، باید دو کار را بیشتر از همه انجام دهی:
زیاد بخوانی و زیاد بنویسی. هیچ راه و هیچ میانبری به غیر از این دو وجود ندارد که من از آن باخبر باشم.

استیون کینگ