دخانیات و مواد دخانی - راههای خودکشی موفقیت - بهترین روش ترک عادت های بد

بیشتر از ۱/۱ میلیـارد نفـر از جمعیـت بالای ۱۵ سـال جهـان دخانیات و مواد دخانی مصـرف میکننـد. دخانیات عامـل اصلـی در ایجـاد بسـیاری از بیمـاری هـای کشـنده از جملــه بیماریهــای قلبــی و عروقــی، بیمــاری هــای تنفســی، ســرطان هــای ریــه، دهــان و… است. اگر الگـوی مصـرف دخانیـات تغییـر نکنـد پیـش بینـی میشـود تـا سـال ۲۰۳۰ بیشـترین عامـل مـرگ و میـر و کاهـش طـول عمـر باشـد. مصــرف کننــدگان دخانیــات نســبت بــه دیگــر افــراد جامعــه ایمنــی پاییــن تــر داشـته و در مقابـل هرگونـه عفونـت ازجملـه ویـروس کرونا بیشـتر تحـت تاثیـر قـرار میگیرنـد. پاسـخ ایمنـی ضعیـف ناشـی از اعتیـاد بـه افزایـش بیمـاری هـا و اختلالات جـدی از جملـه بیمـاری قلبـی منجـر می شود.

آلودگـی بـه کرونـا ویـروس در افـراد مصـرف کننـده مـواد میتوانـد منجـر بـه مـرگ زودرس در اثـر نارسـایی تنفسـی در آنهـا شـود. دوره کمـون بیمـاری در ایـن دسـته افـراد بسـیار کوتـاه است یا اصلا وجـود نـدارد. افـراد مصـرف کننـده مـواد دخانـی مسـتعد ابتـا بـه بیمـاری هـای قلبـی هسـتند کـه تاکنـون بـه نظـر مـی رسـد بالاترین عامـل خطـر بـرای مـرگ و میـر کوویـد ۱۹ بـوده اسـت. علاوه بر مشکلات بالا بیمـاری کرونـا ویـروس در مصـرف کننـدگان دخانیات و مـواد دخانـی مبتـلا بـه ویـروس دیـر تــر تشــخیص داده میشــود؛ چــرا کــه ســرفه کــردن در ایــن افــراد موضوعی عــادی بــوده و خــود و اطرافیــان آن هــا علامت ســرفه را جــدی نمیگیرنــد. به همین علت این افراد نقش زیادی در انتقـال بیمـاری بـه واسـطه سـرفه مزمـن مشـخصه سـیگاریها دارند. متاسفانه رونـد بهبـودی بیمـاری کرونـا ویـروس در مصـرف کننـدگان مـواد دخانـی کـه دارای بیماریهـای قلبـی هسـتند بسـیار ضعیـف است و احتمـال بـروز مـرگ در آنهـا بالاسـت.


اسـتعمال دخانیـات بـا دو برابـر شـدن خطـر پیشـرفت کوویـد ۱۹ همـراه اسـت و خطـر ابتلا بـه بیمـاری جـدی ریـوی بـه علـت کرونـا ویـروس بـا تـرک دخانیـات کاهـش می‌یابـد


عوارض مصرف دخانیات و مواد دخانی

مصــرف تنباکــو و انــواع آن بــه تمــام دســتگاههای بــدن آســیب رســانده و تقریبــا یکــی از اصلی تریــن عوامــل مــرگ قابــل پیشــگیری در جهــان اســت. متاسفانه سالانه ۸ میلیـون نفـر در اثـر مصـرف مـواد دخانـی جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد. لاوه بر مرگ و میر زودرس عوارض دیگر مصرف قلیان و سیگار و دیگر مواد دخانی شامل موارد زیر است :

  • باعث بالا رفتن فشار خون می شود
  • خطر سکته قلبی و مغزی را ۴-۲ برابر افزایش میدهد
  •  باعــث آســیب بــه راههــای تنفســی و کیســه های هوایــی در ریــه میشــود. بیماریهـای ریـوی ناشـی از مصـرف دخانیات شـامل بیمـاری انســدادی مزمــن ریــوی ماننــد آمفیــزم و برونشــیت مزمــن اســت. متاسفانه افــراد ســیگاری ۱۳-۱۲ برابــر بیــش از افــراد غیرســیگاری ممکــن اســت در اثــر بیمــاری انســدادی مزمــن ریــه فــوت کننــد.
  • خطــر ابتلا بــه انــواع ســرطانها شــامل ســرطان ریــه، برونــش حنجــره، گلــو، زبــان، لوزه هــا، کام نــرم، خــون، مــری، معــده، روده بــزرگ و مقعــد، کبــد، کلیــه وحالـب، مثانـه، پوسـت و لوزالمعـده را افزایـش میدهـد
  • در زنـان مصـرف دخانیـات خطــر ســرطان گــردن رحــم و پســتان را بــه صــورت قابل توجهــی بالا میبــرد.
  • در بـارداری بـا افزایـش خطـر زایمـان زودرس، تولـد نـوزاد مـرده، وزن کـم تولـد و بـارداری نابجـا و تولـد نـوزادان مبتلا بـه فشـار خـون ریـوی و شـکاف کام و لـب همـراه اسـت.
  • خطــر ابتلا بــه آب مرواریــد، دیابــت نــوع ۲ ،پوســیدگی دندانهــا، بیماریهــای مخـاط دهـان، ناتوانـی جنسـی در مـردان، ضایعـات شـنوایی، ریـزش مـو، چیـن و چـروک پوسـت، پوکـی اسـتخوان، زخـم معـده را افزایـش مـی دهـد. علاوه بر این باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود.

مصرف کننـدگان دخانیـات بـه شـدت از عوارض کوویـد ۱۹ رنـج مـی برنـد و در مقایسـه بـا افـراد غیـر سـیگاری، ۲۰۴ برابـر بیشـتر احتمـال دارد کـه در آی سـی یـو بسـتری شـوند، نیـاز بـه دسـتگاه تهویـه مکانیکـی داشـته باشـند یـا فـوت کننـد


دلایل ضروری بودن ترک دخانیات

  • فوایـد تـرک دخانیـات و مواد دخانی تقریبـا بـه بهبـودی و ترمیـم مـی کنـد. عملکـرد ریـه بهبـود می‌یابـد. موهـای ریـز در ریـه هـا و مجـاری هوایـی در پاکسـازی مخـاط و ضایعـات بهتـر مـی شـوند. فرد متوجـه خواهـد شـد کـه راحـت تـر نفـس میکشـد. علائم برونشـیت مزمـن ماننـد سـرفه مزمـن، تولیـد مخـاط و خـس خـس بـه ســرعت کاهــش می‌یابــد.
  • چنـد روز تـا چنـد هفتـه بعـد از تـرک دخانیـات، فـرد متوجـه میشـود راحـت تـر نفـس مـی کشـد. در واقـع بـا مصـرف دخانیـات، منوکسـیدکربن بـا سـلول هـای خونــی همــراه میشــود و مانــع از تنفــس راحــت میشــود. وقتـی دخانیـات مصـرف نمـی کنید، ایـن اکسـیژن اسـت کـه بـا سـلول هـای خــون همــراه میشــود. علاوه بــر آن بــه دلیــل رفــع التهــاب نــای و نایچــه هــا و شـش هـا و بازشـدن فضـای بیشـتر بـرای عبـور هـوا، فـرد راحتتـر تنفـس مـی کنـد.
  •  در بیــن مبتلایان بــه آســم ، عملکــرد ریــه در طــی چنــد مــاه تــرک بهبــود می‌یابــد و درمــان مؤثرتــر اســت. عفونت های تنفسی مانند برونشیت و ذات الریه با ترک نیز کاهش می‌یابد.

سـازمان بهداشـت جهانـی بـه افـراد توصیـه میکنـد دخانیـات را تـرک کننـد زیـرا ایـن امـر باعـث میشـود آنهـا در برابـر عفونـت کوویـد ۱۹ آسـیب پذیرتـر باشـند


اگر می خواهید مطالب تکمیلی درباره راهکار های ترک دخانیات را بدانید به این مقاله مراجعه کنید

منبع : مقاله ترک دخانیات، یک ضرورت برای پیشگریی از بیماری ها  از جمله کووید ۱۹ در سایت آوای سلامت

.

.

امیدواریم مطالعه مقاله ” ارتباط دخانیات و مواد دخانی با کرونا ” برای شما مفید باشد


در سایت دیجی خاطره بهترین لحطات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.برای شروع خاطره نویسی اینجا کلیک کنید


با دیجی خاطره آنلاین و دیجیتال خاطره نویسی را تجربه کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.