کرونا و بازگشایی مدارس

این روزها خبر کرونا و بازگشایی مدارس تیتر داغ بسیاری از خبرگزاری هاست . والدین عزیز شاید نتوانید جلوی بازگشایی از مدارس را بگیرید اما می توانید با رعایت چند راهکار پیشگیری ساده از ابتلای فرزندتان به این ویروس منحوس جلوگیری کنید. از جمله این راهکارها می توان به واکسیناسیون همگانی، شستشوی مرتب و صحیح دست ها ، رعایت فاصله فیزیکی مناسب، استفاده از ماسک و رعایت بهداشت تنفسی ، تهویه مناسب، پرهیز از تجمعات و دورهمی و پرهیز از انتشار شایعات اشاره کرد. اگر به سلامتی فرزندتان اهمیت می دهید با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

اگر درباره رابطه کرونا با بیماری پوکی استخوان سوالی دارید مقاله مدیریت پوکی استخوان و کرونا را از دست ندهید


برای مدیریت کرونا و بازگشایی مدارس موارد زیر را به فرزندانتان آموزش دهید


 • دست های خود را به صورت مداوم شسته یا ضدعفونی کنند.
 • از دست دادن، رو بوسی و بغل کردن یکدیگر پرهیز کنند.
 • در تمـام مـدت حضـور در مدرسـه بـه طـور صحیـح از ماسـک مناسـب اسـتفاده کننـد.
 • در صـورت نیـاز بـه وسـائل گرمایشـی، هـر یـک سـاعت یکبـار پنچرههـا را بـه مــدت ۱۰ دقیقــه بــاز کننــد و تا حد امکان بــا پوشــش کافــی در کلاس حضــور داشـته باشـند.
 • از تمــاس دســتها بــا چشــم، بینــی و دهــان قبــل از شســتن یــا ضدعفونــی دستهایشان خــودداری کننــد
 • هنـگام عطسـه یـا سـرفه کـردن از دسـتمال کاغـذی اسـتفاده کنند. اگر دسـتمال وجـود نداشـت از قسـمت داخلـی آرنـج موقع سـرفه و عطسـه اسـتفاده کنند .
 • در نمازخانههــا از مهــر و ســجاده شــخصی اســتفاده کننــد و فاصلــه ایمــن (یک و نیم متر)  را بــا ســایر دانش آموزان را رعایــت کننــد.
 • لیوان کاغذی یکبار مصرف و دستمال کاغذی به همراه داشته باشند.
 • بــرای تمــاس بــا دکمــه هــای آسانســور، از دســتمال کاغــذی یــا دســتکش اســتفاده کننــد.
 •  از تجمـع در محیط هـایی مثل دفتـر، آبدارخانـه، اتـاق کپـی، اتاقهـای کار عملـی و آزمایشـگاهی خـودداری کننـد.
 •  تا حد امکان کمترین وسایل را بین خانه و مدرسه جابجا کنند.
 • از دست به دست کردن مواد غذایی و ساندویچ در مدرسه خودداری کنند.
 • در صــورت امــکان، دانشآمــوزان گــچ/ ماژیــک وایــت بــرد شــخصی ومحلول ضد عفونی کننده دست بــه همــراه داشـته باشـند.
 • برای اسـتفاده از توالـت فرنگـی، قبـل از کشـیدن سـیفون توالـت فرنگـی، در آن را بگذارنــد تــا میکروبهــا در هــوا پخــش نشــوند.
 •  اگر فرزندتان از سـرویس مدرسـه ایتفاده می کند، اگـر فـردی مبتـا یـا مشـکوک دارای علائم بیمـاری در سـرویس وجـود دارد، سـوار سـرویس نشـوند.
 •  خوراکــی از خانــه بــه همــراه خــود بــه مدرســه ببرنــد و از خریــد مــواد غذایــی بــاز خــودداری کننــد.

برای پیشگیری از کرونا برسی کنید که مدرسه موارد زیر را رعایت کند


 • در مناطقـی کـه از نظـر آب و هوایـی مسـاعد هسـتند، بهتر است کلاس هـای آموزشـی در فضـای حیـاط بـا رعایـت اسـتانداردهای بهداشـت محیـط، برگـزار شود.
 • فعالیتهــای ورزشــی فرهنگــی، بــه صــورت انفــرادی و یــا گــروه هــای حداکثــر ۱۵ نفــره بــا رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی در محیط هــای بــاز انجــام میشــود.
 •  فاصلــه ایمــن حداقــل یک و نیم متــر در قســمت هــای عمومــی از جملــه نمازخانــه، ســلف ــرویس، کارگاههــا و مســیر ورود و خــروج رعایــت مــی شــود.
 • قــرار دادن صندلــی، نیمکــت، کامپیوتــر و… دانش آمــوز در فواصــل الزم و ایمـن، حداقـل بـا فاصلـه یک و نیم متـری در تمامـی جهـات انجام شود.
 • زنـگ تفریـح در حداقـل زمـان و در زمانهــای مختلــف بیــن کلاسها انجــام مــی شــود.
 •  ســاعت شــروع و پایــان مدرســه به شکلی تعییــن مــی شــود کــه از همزمانــی رفــت و آمــد دانش آمــوزان و ازدحــام جلوگیــری شــود.
 • آمــوزش حضــوری بــرای دروسی مثل ریاضــی، فیزیــک، شــیمی، زیســت شناســی، دروس مهارتــی و… انجــام میشـود و بـرای آمـوزش سـایر دروس از بسـتر فضـای مجـازی اسـتفاده مـی شـود.
 •  در صـورت فعال بـودن سـرویس ایـاب و ذهـاب دانشآمـوزان و کارکنان،حداکثربـه تعـداد صندلـی ومشـروط بـه واکسیناسـیون راننـده صـورت میپذیـرد و در صـورت امــکان افزایــش تعــداد ســرویسهای ایــاب و ذهــاب بــرای رعایــت فاصلــه گــذاری ایمــن در جابجایـی انجام شود.
 • مراقـب سلامت مدرسـه/ رابـط بهداشـت در صـورت مشـاهده علائم بیمـاری در بیـن دانشآمـوزان و کارکنـان، اقدامـات بهداشـتی لازم را انجـام مـی دهنـد.
 • هرگونه فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه سالم مدارس تعطیل است. غـذای گـرم بــرای معلمـان، دانش آمـوزان و کارکنــان مدرسـه در مدرسـه سـرو نمیشــود.

آب خوریها و آب سردکن های سنتی استفاده نشود

 • برنامـه دوره ای گندزدایـی همـه ی سـطوح دارای امـکان تمـاس زیـاد در مـدارس تهیـه شـده اسـت و بـه نیـروی مسـئول، آمـوزش ملزم است این کار را انجام دهد.
 • در صــورت وجــود ســالن های ورزشــی و بــازی، وســایل و تجهیــزات بعــد از هــر بــار اســتفاده گندزدایــی میشــوند.
 •  ظــروف حــاوی مــواد ضدعفونی کننــده دســت بــا پایــه نگهدارنــده بــه تعــداد مناســب در تمــام کلاسها و هــر طبقــه و راهروهــا نصــب میشــود.
 • بــه صــورت مســتمر نظافــت ســطوح دارای تمــاس مشــترک، نظیــر میزهــای خدمــت، مبلمــان، تخــت، میــز و صندلیهــای ســلف ســرویس، راه پله هــا، دســتگیره ها، کمدهــای وســایل، ســرویسهای بهداشــتی، اتاقهــا، راهروهــا، ســالن اجتماعـات، کارگاههـا و سـایت کامپیوتـر، تجهیـزات در محوطـه و حیـاط و … انجـام مــی شــود.
 • سیسـتم لوله کشـی صابـون مایـع و دسـتمال کاغـذی در توالتهـا و سـرویسهای بهداشـتی نصب می شود.
 •  دستشــوییها و توالتهــا، روزانــه حداقــل دو بــار در طــول ســاعات کار مدرســه و یکبــار در انتهــای کار مدرســه یــا انتهــای نوبــت بــر اســاس دســتورالعملهای گفته شده به مدرسه گندزدایــی میشــوند.
 •  بهتر است برای کم کردن از تمــاس مســتقیم دســتها بــا در و دســتگیره هــای ورودی و خروجــی ســاختمان و ســرویسهای بهداشــتی، آنهــا بــه حالــت نیمــه بــاز و یــا مجهـز بـه پـدال بـاز شـونده باشند.  یـا بـرای سـهولت تـردد از جــک و آرام بنــد درهــا اســتفاده شود.
 •  دفــع پســماندها بــه شــیوه بهداشــتی در ســطلهای دربدار پدالــی انجــام شــود.
منبع : مقاله دستورعمل کنترل کرونا و بازگشایی مدارس سایت آوای سلامت 

 

 

امیدواریم مطالعه مقاله ” مدیریت کرونا و بازگشایی مدارس ” برای شما مفید باشد


در سایت دیجی خاطره بهترین لحطات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.برای شروع خاطره نویسی اینجا کلیک کنید


با دیجی خاطره آنلاین و دیجیتال خاطره نویسی را تجربه کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.