رها کردن قسمتی از گذشته

رها کردن قسمتی از گذشته گاهی بهترین قدم به سوی آینده بهتر است

تا به حال به این فکر کرده اید که علاوه بر مطرح کردن خواسته های خود از زندگی رها کردن آن چیزی که از ته قلب نمی خواهید،چقدر می تواند شما را به اهدافتان نزدیک تر کند.در همین رابطه الین در کتاب ساده زیستن توصیه می کند که وقتی وسایل و یا اهداف تازه…