من می توانم کلید حل مشکل

من می توانم ،جمله طلایی برای حل مشکلات شما

همه ما در زندگی زمان هایی احساس شکست می کنیم.شاید در آن شرایط کاملا تسلیم نشده باشیم اما کشمکش های درونی ما خیلی جدی است.این مشکلات می توانند خفیف یا شدید باشند.مسئله اینجاست که تجربه های منفی زندگی ما به ندرت شامل یک موضوع هستند.این مشکلات…