بزرگ فکر کنیم- راهکارهای مقابله با شکست- اهمیت شک و عدم اطمینان

شک و عدم اطمینان همیشه بد نیست

شک داشتن گاهی اوقات به دردمان می خورد ...... شاید باورتان نشود اما این مقاله راجب اهمیت شک و عدم اطمینان است. اگر این مقاله را تا آخر بخوانید شما هم درد خوبی نسبت به شک های مثبت پیدا می کنید. پانصد سال پیش نقشه بردارها معتقد بوندند که کالیفرنیا…