بالابردن توانایی و مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن را یاد بگیریم ....

مهارت نه گفتن کیفیت زندگی شما را بالا می برد آزادی موقعیت مهمی برای رسیدن به هدفی بزرگتر است اما به تنهایی ارزشی ندارد. تنها راه رسیدن به ارزش و حس اهمیت در زندگی رد کردن جایگزین ها، محدودیت برای آزادی، تعهد به یک باور یا مکان و همه ی درخواس…