تعویض نقش و وظایف= درک متقابل - رابطه ی سالم و سمی

رابطه ی سالم چگونه ایجاد می شود ؟

ویژگی های یک رابطه ی سالم عبارت است از .... در جامعه ی ما انواع رابطه ی سالم و سمی وجود دارد. عشق و رابطه ی ناسالم بین دو نفری تشکیل می شود که تلاش می کنند به واسطه ی عشقشان از مشکلاتشان فرار کنند. به عبارت دیگر آنها از وجود همدیگر استفاده م…